KONTRAPUNKT

Blokada fakulteta, jer znanje nije roba

U fokusu / Protest & Survive
Posted by ivan Nov 23, 2006 - 11:01 PM

Posle šest nedelja protesta, tokom kojeg su studentski zahtevi predočeni Ministarstvu prosvete, upravi Univerziteta i upravama mnogih fakulteta, kao i celokupnoj javnosti, mi, studenti i studentkinje Univerziteta u Beogradu odlučili smo da blokiramo Filozofski fakultet. Od kako smo prvi put obznanili svoje zahteve, pa do danas, suočavamo se sa ciničnim prebacivanjem odgovornosti između Vlade, Ministarstva, Univerziteta i fakultetskih uprava. Rešavanje akutnih problema studenata, Univerziteta i čitavog društva odlaže se da bi se napravio prostor za političke manipulacije, kao i da bi pojedini fakulteti stekli profit uzimanjem dodatnog novca od studenata. Znanje se tretira kao jeftina roba koja se skupo naplaćuje.

Mi to više ne možemo da trpimo! Prinuđeni smo da blokiramo rad Filozofskog fakulteta jer je to način da jasno pokažemo odgovornima koliko smo ozbiljni u svojim zahtevima.

Srbija je iz devedesetih godina izašla razorena, osiromašena i moralno upropašćena. U situaciji raspada svih društvenih vrednosti, kada je nekultura postala standard, a primitivizam oblik političke komunikacije, mi ne pristajemo na spuštanje civilizacijskog nivoa za još jedan stepen niže. Mi ne pristajemo da nas ubede da je obrazovanje roba, a ne javno dobro. Mi ne pristajemo na društvo u kome će se nejednakost repodukovati tako što će kvalitetno obrazovanje biti dostupno samo privilegovanoj i bogatoj manjini. Naša generacija ima priliku da se usprotivi sirovoj logici onih koji tvrde da je znanje roba koja košta onoliko koliko je neko spreman da plati.

Mi smo ovde da dokažemo da još uvek ima ljudi čiji integritet nije na prodaju i koji svoje znanje smatraju nečim što treba da koristi napretku celog društva.

Vođeni ovom idejom samostalno smo se organizovali na fakultetima, učestvujući u otvorenim i demokratskim diskusijama na studentskim sastancima i zborovima, tokom kojih su formulisani naši zahtevi. Insistirajući na demokratskim principima i autentičnim socijalnim zahtevima našli smo se suprotstavljeni centralama režimskih studentskih organizacija i mladim političarima koji kroz njih stiču sitne partijske poene. Ovaj protest neće postati oruđe političkih partija ili sredstvo u nečijoj predizbornoj kampanji, niti platforma za neke nove mlade lidere.

Ovaj protest je pokrenuo mnoga pitanja koja su godinama bila zanemarena u univerzitetskoj sredini i najavljuje dolazak novih generacija koje će biti spremne da se uhvate u koštac sa problemima ovog društva.

Studenti BU

[pagebreak]

Z A H T E V A M O

1. Izjednačavanje postojećeg zvanja „diplomirani” sa novom diplomom „mastera”.

Zahtevamo primenu odluke Rektorskog saveta KONUS-a od 20. oktobra 2006. po kojoj je utvrđeno da lice koje je steklo VII-1 stepen stručne spreme po ranijim propisima, na bazi osnovnih studija koje su trajale najmanje četiri godine, ima pravo da traži da mu se utvrdi da taj naziv odgovara akademskom nazivu diplomirani sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih studija – master iz odgovarajuće oblasti.

Zahtevamo od Univerziteta da postupa u skladu sa tumačenjem Vladinog Sekretarijata za zakonodavstvo, od 20. novembra 2006. na osnovu kog osobe koje su stekle VII-1 stepen stručne spreme po sili zakona moraju biti izjednačene sa nazivom master, kako bi bila zaštićena prava i pravna sigurnost građana koji su stekli akademsko zvanje u skladu sa ranijim propisima

Zahtevamo da se diplomcima koji su na nekim fakultetima ove školske godine prevarom upisani na master studije, mimo zajedničkog univerzitetskog konkursa, vrati novac koji su uplatili na ime školarine za te studije.

2. Smanjenje školarina i svih ostalih naknada na studijama za 50%.

Zahtevamo javnu osudu pljačkanja studenata koja se sprovodi na pojedinim fakultetima, a opravdava se autonomijom fakulteta da odredi onu visinu školarina i drugih naknada koja će omogućiti da mesečna plata profesora tih fakulteta iznosi i do 200.000 dinara.

Zahtevamo od države da počne da ispunjava svoje finansijske obaveze prema Univerzitetu. Iz državnog budžeta se, u proseku, pokriva samo 25 % materijalnih troškova fakulteta, što je polovina iznosa koji je država dužna da uplati u skladu sa izmenama Uredbe o finansiranju visokog obrazovanja. Da se ne bi dodatno ugrožavao životni standard studenata i studentkinja bićemo prinuđeni da nateramo Vladu da poštuje svoje odluke, čime će se udeo finansiranja visokog obrazovanja iz sopstvenih izvora fakulteta smanjiti za oko 33%. Pošto školarne nisu jedini sopstveni izvor prihoda fakulteta, već fakulteti stiču dobit projektima nezavisnim od studenata i države smatramo da je naš zahtev za smanjenjem školarina i svih ostalih nakanada na studijama za 50% realan i ostvariv.

3. Jasno utvrđivanje kriterijuma za određivanje visine školarina, uz uvažavanje objektivnih socijalnih uslova.

Zahtevamo da Univerzitet hitno postupi po Zakonu o visokom obrazovanju, na osnovu kojeg je dužan da donese opšti akt kojim će se utvrditi merila za utvrđivanje visine školarine.

Zahtevamo da se jasno utvrdi koje su redovne usluge koje fakulteti pružaju studentima u okviru ostvarivanja studijskog programa, da bi bilo jasno za koje se troškove fakulteta plaća školarina i da se spreči dvostruko plaćanje pojedinih naknada kao što su ispitne prijave, potvrde itd.

Zahtevamo da se pri utvrđivanju školarina u obzir uzmu troškovi života, kretanje prosečne zarade u Srbiji, stopa nezaposlenosti, egzistencijalne i socijalne potrebe zaposlenih i njihovih porodica, kretanje zaposlenosti na tržištu rada i opšti nivo ekonomske razvijenosti Srbije.

063/712.66.62 064/274.31.73 STUDENSTKI PROTEST 2006. http://protest.zbrka.net/This story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=54785